مزایده 278 اموال منقول از سوم اردیبهشت ماه آغاز شد
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت:

مزایده 278 اموال منقول از سوم اردیبهشت ماه آغاز شد

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در نخستین مزایده اموال منقول سازمان در سال جدید بیش از 20 هزار میلیارد ریال کالا عرضه شده است.