ناکارآمدی بیمه‌ها درکشور
معاون درمان وزارت بهداشت انتقاد کرد:

ناکارآمدی بیمه‌ها درکشور

سعید کریمی گفت: درست است همه مردم کشور بیمه هستند ولی متأسفانه بیمه‌های ما کارآمد نیستند.