آنتونوف در ایران به دنبال چیست؟

تجارت آسیا – در واکنش به این موضوع، یک کارشناس روز گذشته گفت که ارجحیت باید خرید هواپیماهای دست دوم غربی به جای شرقی باشد. از سوی دیگر، امروز مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ بحث و مذاکره‌ای میان ایرلاین‌های ایرانی و شرکت هواپیماساز آنتونوف اوکراین برای