مشکل اصلی حرفه‌ای نبودن بازار اجاره است
بررسی بازار مسکن:

مشکل اصلی حرفه‌ای نبودن بازار اجاره است

راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار است، یا برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از کمک ‌ودیعه مسکن می‌گویند. درحالی مشکل اصلی حرفه‌ای نبودن بازار اجاره است.