راهبردهای اساسی ما ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است
"سیدمحمدهادی سبحانیان" در دیدار با اعضای اتاق اصناف ایران :

راهبردهای اساسی ما ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی را دو راهبرد مهم نظام مالیاتی در مواجهه با مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی دانست و گفت: اجرای تبصره ماده 100 نمونه بارز و عملیاتی رویکرد ساده سازی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است.