افزایش کیفیت خدمات در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

افزایش کیفیت خدمات در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران

در جریان بازدید روز سه شنبه چهارم ‌اردیبهشت دکتر سید احمدرضا علایی طباطبائی مدیرعامل با همراهی شورای معاونان شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و مدیران و خبرنگاران رسانه های تخصصی صنعت نمایشگاهی از روند کار ستاد برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی نفت و ایران اکسپو، همچنین بخش خدماتی و ‌تأسیساتی مهم نمایشگاه که به تازگی تجهیز و نوسازی