هدف گذاری برای جلوگیری از فراریان مالیاتی
سید محمد هادی سبحانیان تاکید کرد:

هدف گذاری برای جلوگیری از فراریان مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت:تکریم مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور یک ادبیات شده است. در همین راستا، میزهای خدمت در سراسر کشور پاسخگوی سوالات و ابهامات مودیان مالیاتی و فعالین اقتصادی است.