سیگار الکترونیک برای قلب خطرناک است؟

تجارت آسیا – بر اساس مطالعه ای که به تازگی انجام شده، مایع آروماتیک موجود در سیگار های الکترونیک، خطر ابتلا به بیماری های قلبی را از طریق استنشاق افزایش می دهد. سیگار الکترونیک سال 2006 برای نخستین بار به عنوان جایگزین سیگار، برای ترک آن و کمک به افراد سیگاری وارد بازار اروپا شد.