نرخ کرایه تاکسی سال آینده چقدر می‌شود؟
در گفتگو با سرپرست سازمان تاکسیرانی تهران:

نرخ کرایه تاکسی سال آینده چقدر می‌شود؟

شادی مالکی، سرپرست سازمان تاکسیرانی تهران گفت: باتوجه به رشد درخواست خدمات حمل و نقلی با خودرو تاکسی در شهر ساماندهی وضعیت تاکسی‌ها در سطح شهر به روش سنتی امکان پذیر نبوده و باید بسترهای هوشمند برای ساماندهی و نظارت شکل بگیرد.