امیدوار به حمایت دوستان به عنوان عضو جدید خانواده شانگهای هستیم
فکری رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران:

امیدوار به حمایت دوستان به عنوان عضو جدید خانواده شانگهای هستیم

معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در نخستین نشست کارگروه مشترک سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تهران گفت: برگزاری اولین رویداد رسمی سازمان شانگهای در زمینه اقتصادی در ایران بیانگر اراده سیاسی و ظرفیت فنی جمهوری اسلامی ایران برای تشریک مساعی با سایر