ضرورت توسعه تولید محتوای کارشناسی درباره صنعت و تجارت نمایشگاهی
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تاکید کرد:

ضرورت توسعه تولید محتوای کارشناسی درباره صنعت و تجارت نمایشگاهی

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ج.ا.ایران بر ضرورت توسعه تولید محتوای کارشناسی درباره صنعت و تجارت موضوع هر نمایشگاه در ایام قبل و حین برگزاری رویدادها تأکید کرد.