توسعه شرکت صنایع نساجی تارا با تامین مالی بانك صنعت و معدن
روابط عمومی بانک صنعت و معدن خبر داد:

توسعه شرکت صنایع نساجی تارا با تامین مالی بانك صنعت و معدن

طرح توسعه شرکت صنایع نساجی تارا ریس آریا که از سوی بانک صنعت و معدن تامین مالی شده است روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه و همزمان با سفر رییس جمهور به این استان با حضور وزیر صنعت، معدن تجارت و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و هیات همراه افتتاح شد.