ارائه لیست شفافیت مالی شرکت‌های دولتی
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

ارائه لیست شفافیت مالی شرکت‌های دولتی

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:امسال در نوبت اول، هزار فقره صورت مالی شرکت‌های مالی دولتی و تحت کنترل دولت و نهادهای زیر نظر دولت را منتشر کردیم و در شب گذشته ۱۰۰۵ شرکت تحت کنترل دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا دولتی شناسایی و منتشر شد که