آیا طوفان در راه است؟
هشدار فیزیکدانان:

آیا طوفان در راه است؟

مقاله جدید منتشر شده در NATURE نشان می‌دهد که فیزیکدانان انتظار طوفان‌های ژئومغناطیسی قوی‌تری را در ماه‌های آینده دارند و بر نیاز به آمادگی تاکید می‌کنند.