واکنش سازمان امورمالیاتی به سخنان شهربانو منصوریان
سازمان امور مالیاتی جوابیه داد:

واکنش سازمان امورمالیاتی به سخنان شهربانو منصوریان

اداره مودیان متوسط اداره کل امور مالیاتی استان تهران بر مبنای مبلغ قابل توجهی که به حساب شهربانو منصوریان واریز شده در تماس با این ورزشکار و البته بلاگر فضای مجازی از او خواسته تا درباره چگونگی و محل واریز این مبلغ توضیحاتی ارایه دهد.