“نفت: آفتابی بر لب‌بام؟!”
یادداشت؛

“نفت: آفتابی بر لب‌بام؟!”

 *دکتر هاشم اورعی-پایگاه خبری مناطق آسیا:در طول تاریخ هیچگاه تاثیر صنعت نفت بر اقتصاد جهان به این میزان نبوده است. با کاهش چشمگیر تقاضای جهانی برای طلای سیاه در دوران کووید، برخی امیدوار بودند نفت برای همیشه جایگاه خود را در صحنه انرژی جهان از دست بدهد. لیکن تقاضای نفت در حال حاضر از دوره