دیپلماسی ضعیف ایران در صادرات زعفران
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران انتقاد کرد:

دیپلماسی ضعیف ایران در صادرات زعفران

رئیس اتحادیه زعفران ایران گفت : متاسفانه دیپلماسی اقتصادی ایران ضعیف است و صادرات زعفران یکی از نقاطی که این ضعف در آن بروز پیدا می‌کند.