ایجاد پردیس دانشگاه تبریز در منطقه آزاد ماکو
در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با رییس دانشگاه تبریز موافقت شد:

ایجاد پردیس دانشگاه تبریز در منطقه آزاد ماکو

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با رییس دانشگاه تبریز با ایجاد پردیس دانشگاه تبریز در منطقه آزاد ماکو موافقت شد.