تحقق شعار سال با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد:

تحقق شعار سال با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است.