یک تولید کننده در کشور یا عاشق است یا مجنون، غیر از این تولید در کشور ارزشی ندارد

شرکت هایی که در حوزه انجمن صنف کارفرمایان و تولید کنندگان ماکارونی هستند دارای سهمیه گندم بوده و سهمیه ای که گندم به دولت مصوب کرده که به کارخانجات بدهند۲۷۰۰ تومان می باشد . و اینکه گندمی را که دولت ارائه می دهد، گندم ماکارونی نیست , معضلات کشور بحث عدم گندم با کیفیت برای