سرپرست معاونت مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت بانک توسعه تعاون معرفی شد
با حضور مدیر عامل،رئیس هیات مدیره،اعضای شورای معاونین و روسای ادارات؛

سرپرست معاونت مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت بانک توسعه تعاون معرفی شد

در مراسمی با حضور مدیر عامل،رئیس هیات مدیره،اعضای شورای معاونین و روسای ادارات، سید امیرحسین موسوی به عنوان سرپرست معاونت مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت بانک توسعه تعاون معرفی شد.