اهمیت صندوق کارآفرینی امید در توسعه جوامع محلی منطقه چابهار
دکتر ریگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد:

اهمیت صندوق کارآفرینی امید در توسعه جوامع محلی منطقه چابهار

دیدار و گفت‌وگوی حمیرا ریگی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و هادی آقابابایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و با حضور جمعی از اعضای هیأت مدیره و مدیران صندوق و سازمان در تهران.