انتصاب ویس کرمی به عنوان معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی اعلام کرد:

انتصاب ویس کرمی به عنوان معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی با صدور حکمی حامد ویس کرمی از مدیران شایسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان معاون امور تعاون این وزارتخانه منصوب کرد.