توضیحات وزیر کار در خصوص افزایش سن بازنشستگی
در حاشیه نشست هیات دولت مطرح شد:

توضیحات وزیر کار در خصوص افزایش سن بازنشستگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش سن بازنشستگی گفت: این طرح مشمول کسانی می شوند که ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادی که ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول این طرح نمی شوند.