ضمانت بانكی جایگزین مالیات و عوارض ارزش افزوده شد
با ابلاغیه رییس سازمان امور مالیاتی:

ضمانت بانكی جایگزین مالیات و عوارض ارزش افزوده شد

رییس سازمان امور مالیاتی، طی بخشنامه ای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در قالب ضمانت بانکی یا اسناد خزانه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.