ماجرای بازگشت طارمی با قرارداد سفید امضا صحت دارد

موضوع بازگشت طارمی به پرسپولیس هفته پیش سوژه رسانه‌ها شد اما ماهینی این موضوع را تائید کرد. تجارت آسیا- موضوع بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس هفته پیش سوژه رسانه ها شد اما حسین ماهینی این موضوع را تائید کرد. ماهینی درباره بازگشت طارمی به پرسپولیس گفت: یک روز از مهدی پرسیدم واقعاً دوست داری برگردی