نخستین  نمایشگاه دائمی بیمارستان تمام ایرانی ساخت داخل افتتاح شد
با حضور مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب؛

نخستین  نمایشگاه دائمی بیمارستان تمام ایرانی ساخت داخل افتتاح شد

روز گذشته با حضور مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب،  جمعی از مقامات،  فعالین و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی نخستین  نمایشگاه دائمی بیمارستان تمام ایرانی ساخت داخل در شهرافتاب افتتاح شد