عرضه اندام صنایع دستی ایران در عراق
با اعزام نخستین هیات تجاری ایران در زمینه صنایع دستی به عراق صورت گرفت:

عرضه اندام صنایع دستی ایران در عراق

مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به اعزام نخستین هیات تجاری ایران در زمینه صنایع دستی به عراق گفت: صنعتگران و هنرمندان ایرانی با هدف معرفی ظرفیت‌های بازرگانی صنایع دستی ایران به عراق در این رویداد شرکت کردند.