*گفتمان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مغفول مانده بود 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:

*گفتمان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مغفول مانده بود 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم گفتمان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که مغفول مانده بود احیا شد، تصریح کرد: تراز تجاری مناطق آزاد تا قبل از دولت سیزدهم منفی بود و در سال 1401 تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت 13.5