عسل تقلبی را چگونه تشخیص دهیم؟

عسل ماده غذایی است که هیچ وقت فاسد نمی شود و حتی پس از ۳ هزار سال، باز هم قابل مصرف است. اما این روزها در مغازه ها و جاهای مختلف شاهد عسل های تقلبی بسیاری هستیم. چگونه عسل تقلبی را از عسل طبیعی تشخیص دهیم؟ تجارت آسیا – اول از همه از جایی عسل تهیه کنید که می دانید