صادرات زعفران ایرانی به نام افغانستان
عضو شورای ملی زعفران:

صادرات زعفران ایرانی به نام افغانستان

عضو شورای ملی زعفران ایران گفت:افغانستان کمتر از ۲۰ تن زعفران تولید می کند ولی حدود ۷۰ تن صادرات دارد. این یعنی زعفران ما به آنجا می رود و سپس بسته بندی شده و از آنجا صادر می شود.