ضرورت تعیین مشوق های مالیاتی ارزشمند در مناطق آزاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:

ضرورت تعیین مشوق های مالیاتی ارزشمند در مناطق آزاد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله مباحث مهم بوده و از این مناطق به عنوان بهشت سرمایه گذاری یاد می کنند، بنابراین قطعا باید برای این بخش ها مشوق های مالیاتی ارزشمندی وجود داشته باشد.