اعطای تسهیلات خرد اولویت استراتژیک بانک دی
سرپرست بانک دی گفت:

اعطای تسهیلات خرد اولویت استراتژیک بانک دی

سرپرست بانک دی در نخستین نشست ستاد همت در سال جاری با اشاره به اثربخشی طرح همت و رشد مناسب منابع بانک طی سال گذشته گفت: جذب منابع ارزان قیمت و اعطای تسهیلات خرد اولویت استراتژیک بانک در سال جاری است که این هدف منوط به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید از طریق ارائه