موانع صادراتی فرش و صنایع دستی برطرف می‌شود
در حمایت از صادرات غیرنفتی:

موانع صادراتی فرش و صنایع دستی برطرف می‌شود

کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. در این گزارش مهمترین دستاورد کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران، حذف بند «ب» ماده ۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اجرای بند «ک» تبصره 9 قانون بودجه 1402 عنوان شده است. به گزارش پایگاه خبری «مناطق