تعلل در واگذاری زمین های مسکن ملی شهرستان ماکو
در گفتگو با معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو عنوان شد:

تعلل در واگذاری زمین های مسکن ملی شهرستان ماکو

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره با اینکه اراضی جدید طرح ملی مسکن با پیگیری این سازمان و وزارت راه و شهرسازی تغییر کاربری یافته و مسکونی شده اند گفت: کاربری اراضی متعلق به امور آب، گمرک، منابع طبیعی و اراضی دامپزشکی با پیگیری های منطقه آزاد ماکو و و راه