آخرین انتصابات در سازمان منطقه آزاد انزلی
با حکم دکتر محمدسجاد سیاهکارزاده صورت گرفت:

آخرین انتصابات در سازمان منطقه آزاد انزلی

در حکمی از سوی مدیرعامل سازمان،منطقه آزاد انزلی ،معاونت عمران و زیربنایی ،مدیر برنامه ریزی و بودجه، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری، معاون توسعه مدیریت این سازمان منصوب شدند.