فرصت‌های همکاری و مشارکت ایران و چین در زمینه گیاهان دارویی
در دیدار با مسئولان مرکز استاندارد طبیعی چین بررسی شد:

فرصت‌های همکاری و مشارکت ایران و چین در زمینه گیاهان دارویی

در دیدار محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با مسئولان مرکز استاندارد طبیعی چین، بر وجود فرصت‌های همکاری و مشارکت ایران و چین در زمینه گیاهان دارویی تأکید شد.