35 درخواست سرمايه گذاری خارجي پذیرفته شد
در جلسه هيات سرمايه گذاری خارجی:

35 درخواست سرمايه گذاری خارجي پذیرفته شد

35 درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در دويست و هفتاد و نهمين جلسه هيات سرمايه گذاری خارجی که به عنوان نخستین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1403 به شمار می‌رود، به تصویب رسید.