انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره  انجمن قند
در سومین مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان قند ایران مشخص شد:

انتخاب اعضا جدید هیئت مدیره  انجمن قند

در سومین مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان قند ایران اعضا هیات مدیره و بازرسان به ترتیب به شرح زیر انتخاب شدند.