مبادرت بانک پارسیان به احیای مبانی اقتصاد اسلامی

مبادرت بانک پارسیان به احیای مبانی اقتصاد اسلامی

محرومیت‌زدایی، توسعه عدالت اجتماعی و اشتغالزایی، از اهداف اساسی تأسیس صندوق قرض‌الحسنه بر اساس رویکرد‌های بانک پارسیان است که همواره در طول دوران فعالیت این بنگاه پولی و مالی بخش خصوصی در نظام بانکی دنبال شده است.