تأثیر معافیت مالیاتی مادام العمر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی
کارشناس اقتصادی بررسی کرد:

تأثیر معافیت مالیاتی مادام العمر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی

یک کارشناس اقتصادی گفت: اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های صادرات‌محور و مناطق آزاد در اصلاحات مالیاتی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بر قصد راهبردی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ترویج رشد صادرات محور و افزایش رقابت‌پذیری بخش صنعتی ایران در بازار جهانی تاکید دارد.