کرسی‌های خالی بازنشستگان چگونه پر می‌شود؟

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به مرحله اجرا رسیده است اما هنوز این سوال به قوت خود باقی است که چه کسانی قرار است جایگزین آنها شوند؟ تجارت آسیا – ماجرای به چرخش درآوردن چرخ مدیرتی کشور تقریبا چند سالی است که کلید خورده اما این طرح تا چندماه پیش از آغاز کار مجلس دهم تنها