مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد قشم اقدامی سازنده است
در جریان سفر یک روزه معاون حقوقی رئیس جمهور به جزیره زیبای قشم

مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد قشم اقدامی سازنده است

معاون حقوقی رییس جمهوری قشم را یکی از مهمترین قطب ها جهت توسعه صنایع و اقتصاد دریامحور مورد توجه مقام معظم رهبری دانست و بر لزوم برنامه ریزی جهت اجرای طرح های مختلف اقتصادی و زیربنایی در جزیره قشم تاکید نمود.