معاون حقوقی رییس جمهور از قشم بازدید کرد

معاون حقوقی رییس جمهور از قشم بازدید کرد

محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز برای بررسی پاره ای از موانع حقوقی توسعه مناطق آزاد و بحث و بررسی پیرامون مسائل مرتبط با تعارضات مدیریتی در مناطق آزاد از جمله در منطقه آزاد قشم راهی این منطقه شد.