قشم هاب فعالیت های بین المللی است
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست روسای دانشکده های بین الملل و واحدهای مناطق آزاد دانشگاه آزاد

قشم هاب فعالیت های بین المللی است

عادل پیغامی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست روسای دانشکده های بین الملل و واحدهای مناطق آزاد دانشگاه آزاد، گفت: حافظه تاریخی، ژنوم فرهنگی و جامعه انسانی قشم بر پایه روابط بین المللی، تمدنی و بین فرهنگی است.