ضرورت ایجاد معاونت توسعه تجارت خارجی در مناطق آزاد
حسین گروسی در گفتگوی اختصاصی با مناطق آسیا اظهار داشت:

ضرورت ایجاد معاونت توسعه تجارت خارجی در مناطق آزاد

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، در گفتگوی اختصاصی با «مناطق آسیا» گفت: در حال حاضر کمترین میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد مختص کشور ما است . ما کمترین معافیت مالیاتی و بیشترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها را داریم.