فروشندگان لبنیات سنتی شناسنامه‌دار می‌شوند

رئیس اتحادیه لبنیات تهران گفت: برای اینکه برخورد سلیقه ای با واحد های صنفی تحت نظارت این اتحادیه صورت نگیرد و به آنها اتهام وارد نشود، صنوف این بخش شناسنامه‌دار می‌شوند. تجارت آسیا- قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران امروز در همایش غذای سالم و لبنیات سالم اظهار کرد: اتحادیه لبنیات ما یکی از