راه اندازی سه منطقه آزاد تجاری در مازندارن
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد:

راه اندازی سه منطقه آزاد تجاری در مازندارن

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:در مازندران به موافقت های لازم برای تاسیس و ایجاد سه منطقه ویژه آزاد تجاری دست پیدا کردیم.