برای اصناف کیسه ندوخته‌ایم
رییس سازمان امور مالیاتی:

برای اصناف کیسه ندوخته‌ایم

رییس سازمان امور مالیاتی گفت:  ما به عنوان سازمان مالیاتی و دولت برای اصناف کیسه ندوخته‌ایم که جیب بودجه را پر کنیم.