افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است
ایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:

افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره عواقب افزایش مالیات ارزش‌افزوده گفت: وقتی میزان دریافت مالیات‌ها از حدی بگذرد نه تنها درآمد دولت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش هم پیدا می‌کند.